AFZUIGINSTALLATIES EN ARBO

AFZUIGINSTALLATIES EN ARBO

De Arbowet stelt eisen aan veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet geldt voor werkgevers en werknemers, maar óók voor zelfstandigen.

In het kader van de Arbowet zijn voor afzuiginstallaties de volgende aspecten van belang:
 

1. Blootstelling aan houtstof

De Maximaal Aanvaarde Concentratie – kortweg MAC-waarde – voor houtstof bedraagt thans 2 milligram per kubieke meter lucht. Het gaat hier om de stofconcentratie op de werkplek, waaraan personen worden blootgesteld en die wordt ingeademd tijdens het werk. Bij gebruik van een afzuiginstallatie met voldoende capaciteit en een modern machinepark, met goed geconstrueerde opvangkappen, is deze MAC-waarde geen probleem. Voorwaarde is dan wel dat men de kleppen bij de machines consequent bedient, de beschermkap van de cirkelzaag niet te hoog laat staan en geen perslucht gebruikt om werkstukken en machines schoon te blazen.

Een onderzoek naar de blootstelling aan houtstof hoort voor een houtverwerkend bedrijf deel uit te maken van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Daarin moeten ook andere oorzaken van stofontwikkeling worden betrokken, zoals het gebruik van elektrische handgereedschappen en niet opgeruimde stoflagen in het gebouw en op de vloer (good housekeeping!).
 

In de meeste gevallen wordt de afgezogen lucht na filtratie weer teruggevoerd naar de werkplek. Omdat houtstof – inmiddels bewezen – kankerverwekkend is (met name stof van tropisch hardhout, eiken en beuken) gelden hiervoor strenge eisen. Recirculatie is alleen toegestaan, als de werkgever kan aantonen dat de stofconcentratie in de retourlucht niet meer is dan 10 % van de MAC-waarde. Dat komt neer op maximaal 0,2 mg/m³. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 1, Paragraaf 3, Artikel 4.5. Zie de link www.wetten.nl/arbeidsomstandighedenbesluit

Overigens mag worden verwacht dat de MAC-waarde voor kankerverwekkend houtstof in de toekomst verder zal worden verlaagd. In sommige Europese landen is deze nu al vastgelegd op 1 mg/m³.

Riedex levert de gevraagde “bewijslast” met haar afzuigunits mee in de vorm van een zgn. BGIA-certificaat. Het in de afzuigunits toegepaste filtermateriaal is door het Duitse onderzoeksinstituut BGIA getest en gecertificeerd voor een reststofemissie van minder dan 0,1 mg/m³.
 

2. Blootstelling aan schadelijk geluid

De Arbowet stelt dat er bij geluidsniveaus boven 80 dB(A) maatregelen getroffen moeten worden. Alle afzuigunits van Riedex zitten echter ruim onder dit niveau.
 

3. Explosiegevaar

Met de invoering van de zgn. Atex-richtlijnen in 2006 is dit onderwerp sterk in de belangstelling komen staan. Om die reden is er een apart artikel aan gewijd. Zie: Afzuiginstallaties en Atex.
 

N.B.: Wettelijke eisen moeten worden gezien als minimum-eisen. Waar het technisch en economisch mogelijk is, dient gestreefd te worden naar het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. Onnodig te vermelden dat Riedex hier terdege rekening mee houdt bij haar produktontwikkeling.
 

December 2008

Henk Sloots
 

 

Hoofdstraat 17 8811 HD Ried The Netherlands Telefoon: 0031 (0)517-269241 Fax: 0031 (0)517-269366 E-mail: info@riedex.nl KvK nr: 01059276 Vat nr: NL 009357646